Co dělat při vzniku škody způsobené medvědem, rysem nebo vlkem...

Téma Název tématu

Zákon č.115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů (bobr, los, kormorán, vydra, rys, vlk, medvěd) vyšel ve sbírce zákonů dne 10. května 2000 a tímto dnem zákon nabývá účinnosti. Účelem této právní úpravy je přispět k zachování výše uvedených druhů v naší přírodě.

Dle tohoto zákona se nahrazuje škoda způsobena vybraným živočichem na

a) životě nebo zdraví fyzické osoby

b) vymezených domestikovaných zvířatech (skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata)

c) psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat (např. slovenský čuvač, německý ovčák, kavkazský ovčák, kuvazs, pyrenejský pastevecký pes)

d) rybách (ryby chované k hospodářským účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách),

e) včelstvech a včelařském zařízení

f) nesklizených polních plodinách nebo

g) lesních porostech

za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

Náhradu škod u domestikovaných zvířat lze poskytnout jen při splnění určitých podmínek:

  • umístění v době vzniku škody v uzavřeném objektu nebo elektrickém ohradníku nebo při jejich umístění v době vzniku škody mimo uzavřený objekt nebo el. ohradník byli pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa
  • hrabavá drůbež a vodní drůbež byla umístěna v době vzniku škody v uzavřeném objektu
  • králíci a kožešinová zvířata byli umístěni v době vzniku škody v uzavřeném objektu.

Náhradu škod na rybách lze poskytnout jen při splnění těchto podmínek:

  • škoda byla způsobena kormoránem velkým v období od 1. dubna do 15. července kalendářního roku nebo
  • škoda byla způsobena vydrou říční, pokud se v době a na místě vzniku škody prokazatelně zdržovala.

Náhrada škody na polních plodinách se neposkytne, pokud nebyly sklizeny v agrotechnických lhůtách obvyklých pro dané území.

  • Dle § 6 odst. 4 lze poskytnout náhradu škody na uzavřených objektech, a to i v případech, že škoda nebyla způsobena přímo vybraným zvláště chráněným živočichem, ale způsobila ji vymezená domestikovaná zvířata v důsledku napadení zvláště chráněným živočichem.

Na území CHKO Beskydy je postup následující:

  • Na území chráněné krajinné oblasti Beskydy je poškozený povinen do 48 hodin ohlásit vzniklou škodu na Správě chráněné krajinné oblasti Beskydy, která provede místní šetření a vystaví protokol, jenž zašle příslušnému krajskému úřadu jako podklad pro vyhodnocení této události.
  • Pokud se během šetření zjistí, že škoda na hospodářských zvířatech byla způsobena chráněným druhem šelmy, vyžádá si poškozený bezodkladně posudek veterináře o škodě a podle jeho pokynů zlikviduje zbytky usmrcených zvířat (odvoz do kafilerie, zakopání).
  • Poškozený zašle žádost o náhradu škody do 10 dnů od zjištění škody příslušnému krajskému úřadu. K žádosti doloží posudek veterináře a doklady o výdajích v souvislosti se škodou (účtenku za vystavení posudku, odvoz do kafilerie, léčení zraněných zvířat), případně odborný posudek (k potvrzení ceny hospodářského zvířete – plemenný kus apod.), účtenku s cenou zakoupeného zvířete atd.

Kdo je Salamandr

Pečujeme o krajinu Beskyd a okolí. Žijeme tady, líbí se nám tu, chceme, aby budoucí generace viděly stejnou krásu jako my.
Více o nás
Kontakt

Co dělá Salamandr

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Přehled aktivit

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu