Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – A

Akce A

Přípravné akce, vypracování managementových plánů nebo akčních plánů

Akce A1 – Revize smilkových trávníků

Cílem této akce je provedení revize biotopu na všech lokalitách, na kterých bude prováděna projektová péče. Revize bude prováděna podobnou metodikou, jako je v České republice prováděna revize mapování biotopů. Na základě revize budou podle kvality porostu lokality roztříděny do skupin a bude naplánován management.

Výsledky 2014

 • Samotné revizi smilkových trávníků předcházelo několik na sebe navazujících kroků. Nejprve byla provedena analýza rozšíření smilkových trávníků v EVL Beskydy, a to na základě veřejně přístupných dat a aktuální vrstvy mapování biotopů. Poté byly vytvořeny priority dle parametru rozlohy. Podle priorit byli identifikováni a průběžně oslovováni vlastníci pozemků. Na základě odezvy vlastníků byly lokality revidovány a byl na nich plánován management.
 • V průběhu revizí byly některé lokality přehodnoceny nebo vypuštěny. Plocha některých lokalit byla zmenšena o části, na kterých nemůžou být opatření realizována. Byly zjištěny některé nesrovnalosti ve vymezení biotopu, proto někde došlo k jeho rozšíření, jinde zase ke zmenšení. Ojediněle došlo k zániku biotopu nevhodným hospodařením nebo sukcesním zarůstáním. Větší celky byly rozděleny na dílčí části.
 • Akce byla v roce 2014 ukončena.
 • Celkem bylo revidováno přibližně 62 hektarů biotopu T2.3B na 56 segmentech, z toho 13 segmentů bylo z péče vyřazeno.
 • Byl navržen management na 69 lokalitách o rozloze 45,31ha na roky 2014 – 2018. Tento plán se bude v průběhu projektu upravovat podle aktuálního stavu a reakce biotopu.

Výsledky 2015

 • Revize smilkových trávníků oproti očekávání pokračovala i přes naplnění minimální potřebné plochy pro managementová opatření (45 ha). Vlastníci pozemků nás sami kontaktovali s žádostí o zapojení jejich pozemků do projektu. Celkem bylo v roce 2015 revidováno 4,3 ha plochy biotopu T2.3B na 7 segmentech, které patřily 6 majitelům. Segmenty biotopu T2.3B byly zařazeny do jedné z kategorií (B1, B2, H1, H2) a byl u nich navržen management.
 • Celkem je navržen management na 50,1 ha rozdělených do 61 lokalit (78 segmentů).

Výsledky 2016 – 2019

 • Akce byla ukončena v předchozím období a již dále neprobíhala.

Akce A2 – Získání souhlasů vlastníků pozemků

Smilkové trávníky (biotop T2.3B) jsou v EVL Beskydy na 292ha a 601 lokalitách (nejsou zahrnuty lokality, kde je biotop uvedený v mozaice s jiným biotopem). Prováděná péče bude zaměřena na 45 ha smilkových trávníků, na které je potřeba získat souhlas jejich majitelů.

Výsledky 2014

 • Pro získání souhlasů majitelů pozemků bylo potřeba je v prvním kroku identifikovat a vyloučit jiné druhy dotací a následně oslovit.
 • Akce byla v roce 2014 ukončena.
 • Celkem bylo identifikováno a osloveno 206 vlastníků na 121 lokalitách o rozloze 131ha.
 • Souhlas s péčí jsme získali na 47,6ha pozemků od 28 majitelů. Prostý souhlas máme od 11 majitelů, pachtovní smlouvu jsme uzavřeli s 12 majiteli a smlouvu o dílo jsme uzavřeli se šesti majiteli pozemků se smilkovými trávníky.

Výsledky 2015

 • Akce A2 oproti očekávání pokračovala.
 • Oslovili nás vlastníci pozemků se žádostí o spolupráci. V uplynulém období byla uzavřena 1 smlouva o dílo (práce provádí majitel – není potřeba formálního souhlasu), 2 pachtovní smlouvy a 2 prosté souhlasy. Celkem bylo takto ošetřeno 3,3 ha a zapojilo se 5 nových vlastníků.
 • V současné době jsme nějakou formu souhlasu získali celkem na 52,7 ha od 34 vlastníků, přičemž péče bude realizována na 78 segmentech o ploše 50,1 ha. Prostý souhlas jsme získali na 32,8 ha pozemků od 15 vlastníků. Pachtovními smlouvami je ošetřeno 13,3 ha na 13 smlouvách s 13 vlastníky. Souhlas k realizaci managementových prací na základě smlouvy o dílo jsme získali na celkové ploše 6,6 ha prostřednictvím 7 smluv o dílo se 7 majiteli (součet vlastníků je vyšší o 1, protože 1 vlastník poskytl na část souhlas a na části sám hospodaří).

Výsledky 2016 – 2019

 • Akce byla ukončena v předchozím období a již dále neprobíhala.