Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – B

Akce B

Nákup/pronájem půdy a kompenzační platby za práva k užívání

Akce B1 – Krátkodobý nájem pozemků

Majitelům všech pozemků zahrnutých do projektu bude poskytnut symbolický krátkodobý nájem na dobu trvání terénních prací (tj. 5 let).

Výsledky 2014

  • Pozemky pro krátkodobý pronájem byly získány na základě odezvy oslovených majitelů.
  • Někteří majitelé upřednostnili možnost prostého souhlasu bez platby, jiní byli do projektu zapojeni formou smlouvy o dílo nebo pozemek pronajali.
  • Akce byla v roce 2014 ukončena.
  • Celkem jsme uzavřeli 12 pachtovních smluv na necelých 12 hektarů smilkových trávníků.

Výsledky 2015

  • V uplynulém období jsme uzavřeli 2 nové pachtovní smlouvy se dvěma majiteli na segmenty o celkové rozloze 1,55 ha.

Výsledky 2016 – 2019

  • V rámci této akce je pravidelně placeno pachtovné majitelům pozemků.