Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – C

Akce C

Konkrétní ochranářská opatření

Akce C1 – Managementová opatření

Managementová opatření budou prováděna na ploše 45 ha smilkových trávníků v EVL Beskydy po dobu 5 let. Opatření budou zahrnovat výřezy náletových dřevin, kosení, pastvu, kosení nedopasků, obnovný management a bránování. Pastva je plánována na 9ha/rok. Jednotlivé zásahy budou prováděny v různých kombinacích podle charakteru biotopu na dané lokalitě. Všechna opatření budou prováděna lehkou mechanizací, jelikož se jedná o cenná stanoviště a také z důvodu značné svažitosti většiny pozemků. Do této aktivity se budou moci zapojit i vlastníci pozemků, a to samotnou realizací managementových opatření. Takovýmto způsobem bude obhospodařováno 10 % z celkové plochy smilkových trávníků zařazené pro management v této aktivitě.

Mimo vegetační období – v jarních a podzimních měsících bude prováděn výřez náletových dřevin a bránování. Ve vegetačním období kosení, pastva, obnovný management a kosení nedopasků. Management bude pro každou plochu „šitý na míru“ dle předchozí revize jednotlivých lokalit.

Pro vykonávání prací bude zakoupena lehká mechanizace jako křovinořezy, pily, víceúčelový stroj pro sečení, mulčování a úklid biomasy a další stroj 4×4 pro vývoz biomasy, brány a vozík na převoz. Práce budou zajišťovat terénní pracovníci ČSOP Salamandr, dále také samotní vlastníci pozemků a částečně i drobní místní zemědělci.

Výsledky 2014

 • Na základě výsledků výběrového řízení byla nakoupena lehká mechanizace (9 křovinořezů, 2 pily, víceúčelový stroj, vozidlo 4×4, vozík na převoz).
 • Před začátkem terénních prací byl pro každou lokalitu na základě revizí (akce A1) vytvořen managementový plán.
 • Terénní práce začaly výřezy náletových dřevin. Pro rychlý nástup vegetační sezóny musely být výřezy na některých lokalitách přesunuty na podzimní termín. Stejně jako bránování, které bylo přesunuto na jaro 2015.
 • Ve vegetační sezóně byla prováděna pastva včetně kosení nedopasků, kosení a úklid, na nejvíce degradovaných plochách obnovný management.
 • Akce C1 bude pokračovat i v roce 2015. K 30. 10. 2014 bylo vyřezáno 2,8ha náletových dřevin, pokoseno 22,4ha a vypaseno ovcemi 10ha smilkových luk.
 • Na 8,5ha degradovaných porostů byl proveden obnovný management.

Výsledky 2015

 • Byla pořízena dvoububnová sekačka, která se používá ve členitějším terénu, kde se nedá použít lištová sekačka.
 • Do managementových prací byli zapojeni dobrovolníci, a to jak z řad veřejnosti, tak i firemní dobrovolníci. Bylo uspořádáno šest dobrovolnických akcí.
 • V roce 2015 vyřezáno 1,6 ha, bránováno 10,4 ha, obnovný management proveden na 5,4 ha, kosení na 33,8 ha, pastva na 17,3 ha. Celkem jsme v rámci projektu pečovali o 68,5 ha smilkových trávníků.
 • Vlastníci pečovali o 6,5 ha, ostatní dodavatelé o 17 ha a ČSOP Salamandr pečoval o 44,9 ha.

Výsledky 2016

 • V roce 2016 probíhaly práce na celkem 50,06 hektarech, ke kterým máme souhlas s péčí.
 • Výřezy náletových dřevin probíhaly jen na lokalitách, kde byl získán souhlas dodatečně. Celkem bylo vyřezáno a odklizeno 0,86 ha náletových dřevin.
 • Bránování lokalit proběhlo v květnu na 15,51 ha, pastva ovcí probíhala od dubna do listopadu celkem na 19,5 ha, kosení a úklid byl prováděn na 36,75 ha smilkových trávníků.
 • Obnovný management v roce 2016 již neprobíhal. Na základě plánu zásahů už ani probíhat nebude. Jednalo se o počáteční fázi péče o dlouho neobhospodařované plochy.
 • Majitelé pozemků provedli managementové zásahy na 6,24 ha, dodavatelé prací na základě smluv o dílo na 18,82 ha a ČSOP Salamandr vlastními silami na 47,56 ha. Celkem byla v reportovaném období provedena péče na 72,62 ha, což bylo 59 lokalit (78 segmentů).
 • Do péče o lokality byli zapojeni také dobrovolníci. Celkem 44 dobrovolníků sbíralo kamení a odpadky přímo na projektových lokalitách, odpracovalo 240 hodin.

Výsledky 2017

 • V roce 2017 probíhaly práce na celkem 50,06 hektarech, ke kterým máme souhlas s péčí.
 • Výřezy náletových dřevin probíhaly jen na jedné ploše (0,10 ha), kde byl získán souhlas později a díky domluvě s vlastníkem se nestihly udělat v předchozím roce.
 • Bránování lokalit proběhlo v květnu na ploše 8,98 ha, pastva ovcí probíhala od dubna do listopadu celkem na 19,38 ha, kosení a úklid byl prováděn na 36,85 ha smilkových trávníků.
 • Obnovný management v roce 2017 již neprobíhal. Na základě plánu zásahů už ani probíhat nebude. Jednalo se o počáteční fázi péče o dlouho neobhospodařované plochy.
 • Majitelé pozemků provedli managementové zásahy na 6,24 ha, dodavatelé prací na základě smluv o dílo na 18,70 ha a ČSOP Salamandr vlastními silami na 40,36 ha. Celkem byla v reportovaném období provedena péče na 65,30 ha, což bylo 59 lokalit (78 segmentů).
 • Do péče o lokality byli zapojeni také dobrovolníci. S úklidem vybraných lokalit na radhošťském hřebeni pomáhali dobrovolníci z Continental Automotive Czech republic. Proběhla také dobrovolnická brigáda žáků 5. třídy rožnovské základní školy, kdy děti sbíraly kamení na loukách na radhošťském hřebeni.

Výsledky 2018

 • V roce 2018 probíhaly práce na celkem 50,06 hektarech, ke kterým máme souhlas s péčí.
 • Výřezy náletových dřevin probíhaly na plochách, kde se ukázalo, že jsou znovu potřeba (asi 0,8 ha). Tentokrát se jednalo o výřezy roztroušeně v ploše, solitérní dřeviny a vyvětvování, které se špatně plošně vyčíslují.
 • Bránování lokalit probíhalo od dubna na ploše 12,21 ha, pastva ovcí probíhala od dubna do listopadu celkem na 20,96 ha, kosení a úklid byl prováděn na 36,27 ha smilkových trávníků.
 • Obnovný management v roce 2018 již neprobíhal.
 • Majitelé pozemků provedli managementové zásahy na 6,24 ha, dodavatelé prací na základě smluv o dílo na 20,28 ha a ČSOP Salamandr vlastními silami na 43,72 ha. Celkem byla v reportovaném období provedena péče na 70,24 ha, což bylo 59 lokalit (78 segmentů).
 • Do péče o lokality byli zapojeni také dobrovolníci. S úklidem vybraných lokalit na radhošťském hřebeni pomáhali dobrovolníci z Pivovaru Radegast a ON-Semiconductor. Dobrovolníci z Continental Automotive Czech republic pomáhali s péčí na Střelnici v Trojanovicích.

Výsledky 2019

 • V roce 2019 již neprobíhaly v rámci projektu terénní práce. Ty již byly hrazeny z jiných zdrojů jako součást plnění tzv. After LIFE plánu.

Akce C2 – Plán péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy

Plán péče bude vytvořen na základě terénní revize lokalit smilkových trávníků v EVL Beskydy, a také na základě výsledků monitoringu lokalit, na nichž budou prováděna managementová opatření. Tato akce zahrnuje revizi všech vymapovaných segmentů biotopu T2.3B v EVL Beskydy během 4 let. Prakticky to znamená 601 ploch, 292 ha. Výsledky mají sloužit pro tvorbu plánu péče o CHKO Beskydy, případně pro tvorbu souboru doporučených opatření pro EVL Beskydy s předmětem ochrany habitatu 6230, jehož součástí je biotop T2.3B. Samotný plán péče bude sestaven až na konci projektového období, protože v něm bude potřeba zohlednit výsledky monitoringu. V průměru vychází každý rok zrevidovat 150 segmentů naturového biotopu.

Výsledky 2014

 • V tomto roce bylo revidováno 150 segmentů biotopu T2.3B.

Výsledky 2015

 • V tomto roce bylo revidováno 125 segmentů biotopu T2.3B.

Výsledky 2016

 • V tomto roce bylo revidováno130 segmentů biotopu T2.3B.

Výsledky 2017

 • V tomto roce bylo revidováno130 segmentů biotopu T2.3B.

Výsledky 2018

 • V tomto období byla dokončena revize biotopu T2.3B a pracovalo se na dokončení digitalizace terénních dat.
 • Byly odeslány připomínky a podněty k dotačním titulům zemědělských dotací vytvořené na základě našich zkušeností s hospodařením a s prvními výsledky monitoringů. Připomínky jsme odeslali Odborné skupině pro společnou zemědělskou politiku na nové programové období.
 • Pro zatraktivnění péče o horské louky je potřeba zejména zohlednit v platbách sklonitost terénu tam, kde je díky sklonitosti technicky možná jen ruční seč nebo pastva (v obou případech velmi náročná) a navíc dochází ke zkreslení obhospodařované plochy, a to při sklonitosti 15° už o 3,5%, která nejsou nikde zaplacena. Dále je potřeba pro větší zapojení drobných hospodářů snížit administrativní náročnost a limit pro vstup do AEKO pod 2 ha. Dále jsme navrhli dva nové tituly (možné i jako podtituly) pro smilkové louky.
 • Vytvořili jsme dotazník pro majitele pozemků a začali jsme ho s vlastníky vyplňovat.

Výsledky 2019

 • Vyplnili jsme s majiteli pozemků dotazníky, které byly následně zpracovány a posloužily jakojeden z podkladů pro tvorbu plánu péče.
 • Byla vypracována zpráva Revize biotopu T2.3B v EVL Beskydy v letech 2014-2018, jejíž přílohou je shapefileová vrstva segmentů s korigovanými hranicemi  a zápisem dat v tabelární části.
 • Vypracovali jsme Analýzu aktuálních dotačních titulů AEKO na biotopu T2.3B v EVL Beskydy, která byla také zaslána vedoucí Odborné skupiny pro společnou zemědělskou politiku na nové programové období .
 • Vypracovali jsme Plán péče o biotop T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky (habitat 6230*), který zahrnuje zejména výsledky revizí 601 segmentů biotopu T2.3B , výsledky všech monitoringů a dále čerpá z Analýzy aktuálních dotačních titulů AEKO na biotopu T2.3B v EVL Beskydy, jakož i ze souhrnu dotazníkového průzkumu. Je to tedy dokument, kde jsou využita všechna aktuální a dostupná data o biotopu T2.3B v Beskydech. V návrhové části jsou modely péče podle kvality biotopu včetně modelu pro iniciační (asanační) management ploch degradovaných. Mezi zásadní problémy péče o T2.3B z našich zjištění patří zejména absence hospodaření a s tím související zarůstání lokalit náletem nebo invazními rostlinami, dále nevhodné hospodaření zejména pak opakované mulčování za účelem snížení množství biomasy a příliš intenzivní pastva, a v neposlední řadě je problémem nedostatek financí na péči, která vzhledem k charakteru biotopu (nízká úživnost) a výskytu (příkré svahy, malé plochy, izolovanost) bude už asi vždy pouze jakousi náhradou za udržitelné a ekonomicky vyvážené hospodaření.
 • Alternativní péče při zachování kvality biotopu resp. zvýšení kvality degradovaných biotopů bez použití pastvy je možná a její princip leží v kombinaci kosení a bránování. Především výsledky monitoringu hmyzu však ukazují, že nejhodnotnější společenstva motýlů (počet vzácných a chráněných druhů) vznikají na porostech, kde je alespoň jeden ze zásahů v roce pastva ovcí. Pastvu lze použít jako jeden ze dvou zásahů v roce nebo při nedostupnosti pastevního stáda po 3-5 letech lokalitu alespoň jednorázově přepást. Na plochách bez pastvy ovcí vznikají bohatá společenstva, avšak s minimem vzácných a chráněných druhů. Zároveň však dlouhodobá pastva nepodmiňuje vznik nejbohatších společenstev a je dobré ji po 3-5 letech prostřídat s kosením. Co se týká finanční náročnosti, bez ovcí je možné péči na adekvátní úrovni a levněji zajistit pouze na rovinatějších plochách dostupných pro malou techniku.