Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – D

Akce D

Monitoring dopadu projektových aktivit

Akce D1 – Monitoring

Akce zahrnuje 3 samostatné monitoringy:

1) Monitoring trvalých monitorovacích botanických ploch

Bude prováděn na vybraných lokalitách, kde bude realizován management, na lokalitách smilkových trávníků, které jsou obhospodařovány dle systému zemědělských dotací a na opuštěných lokalitách smilkových trávníků, na nichž se nehospodaří vůbec. Celkem bude založeno 20 trvalých ploch a každý rok bude prováděn soupis všech druhů rostlin na dané ploše. Tento monitoring je nezbytný pro detailní studium reakce rostlinného společenstva na daný typ managementu. Trvalé plochy budou čtvercového tvaru o velikosti 25 m². Monitoring bude prováděn každý rok trvání terénních prací.

2) Monitoring biotopů

Bude probíhat na všech lokalitách, na kterých bude realizován management. Monitoring biotopů bude realizován sledováním typických druhů smilkových trávníků definovaných podle Katalogu biotopů České republiky. Tento typ monitoringu bude proveden celkem 3x (2014, 2016, 2018) a bude použit ke studiu reakce biotopu na konkrétní managementová opatření.

3) Monitoring hmyzu

Monitoring hmyzu bude zaměřen na heliofilní taxony řádu Lepidoptera (zejména na čeleď soumračníkovití, modráskovití, babočkovití, běláskovití, okáčovití, vřetenuškovití). Monitoring se bude provádět za dobu trvání projektu celkem 3x (2014, 2016, 2018).

Výsledky 2014

1) Trvalé monitorovací botanické plochy (TMP)

 • Plochy byly založeny na vybraných lokalitách, které jsou zahrnuty do managementových opatření, dále na vybraných lokalitách obhospodařovaných dle zemědělských dotací a na plochách dlouhodobě neudržovaných.
 • Celkem bylo založeno 24 TMP o velikosti 5×5 metrů (25m2).
 • Oproti původnímu plánu byl navýšen počet TMP z plánovaných 20 na 24 ploch. Toto bylo provedeno po konzultaci s odborníky a byl nastaven design monitoringu tak, aby podchytil změny na plochách zcela bez zásahu, s konvenčním zásahem a se zásahem C1 ve všech typech porostu.
 • Průběžná zpráva bude předána projektovému týmu do konce roku 2014. Monitoring bude pokračovat v následujícím roce.

2) Monitoring biotopů

 • Monitoring biotopů probíhal na všech plochách s managementovými opatřeními (C1). Prováděl se kontinuálně vždy před samotným managementovým zásahem. Prováděl se soupis specifických druhů rostlin typických pro smilkové trávníky.
 • Průběžná zpráva bude vyhotovena a předána projektovému týmu do konce roku 2014. Následující soupis bude proveden v roce 2016.

3) Monitoring hmyzu

 • Monitoring hmyzu probíhal na transektech, které byly založeny pro pozorování hmyzu, především motýlů (řád Lepidoptera).
 • Transekty byly založeny na 24 lokalitách.
 • Během vegetační sezóny bylo provedeno několik opakovaných terénních pochůzek se zaměřením na heliofilní druhy motýlů.
 • Oproti původnímu plánu, kdy se měly monitorovat všechny plochy se zásahem C1, byl změněn design monitoringu tak, aby počet i charakter ploch odpovídal monitoringu trvalých monitorovacích botanických ploch. Došlo taky k navýšení počtu kontrol na dvě během každého roku, kdy je monitoring prováděn. Takto chceme sladit monitoring TMP a hmyzu, abychom dostali výsledky, které budou srovnatelné a lépe využitelné pro plán péče o smilkové trávníky (C2).
 • Průběžná zpráva bude předána projektovému týmu do konce roku 2014.
 • Další pozorování bude provedeno v roce 2016.

Výsledky 2015

1) Trvalé monitorovací botanické plochy (TMP)

 • Bylo sledováno 24 trvalých botanických monitorovacích ploch.

2) Monitoring biotopů

 • Tento monitoring nebyl v roce 2015 v souladu s plánem projektu provden.

3) Monitoring hmyzu

 • Byla rozšířena smlouva na monitoring motýlů. Nově je sledováno dalších 26 lokalit a na 11 lokalitách se prování monitoring nočních motýlů. Takto chceme získat lepší podklady pro péči o lokality v budoucnosti.

Výsledky 2016

1) Trvalé monitorovací botanické plochy (TMP)

 • Bylo sledováno 24 trvalých botanických monitorovacích ploch.
 • Na monitorovacích plochách bylo v letošním roce zaznamenáno celkem 72 druhů. Což je o 8 více než v roce 2014 a stejně jako v roce 2015. Mírně se také zvýšil průměrný počet druhů zaznamenaných na jedné trvalé ploše.

2) Monitoring biotopů

 • Monitoring biotopů proběhl na všech plochách s managementovými opatřeními opakovaně (předchozí proběhl v roce 2014).
 • V rámci monitoringu biotopu se ukazuje výraznější progres na lokalitách, které dlouhou dobu nebyly udržované. Zde zvolna druhová diverzita roste. Rámci Radhoště se lepší některé menší plochy. Jinak na lokalitách panuje víceméně setrvalý stav vegetace, kde bude změna vyhodnotitelná v delším časovém horizontu.
 • Zaznamenané druhové spektrum je však prakticky shodné s druhovým složením z předchozích let. Nové druhy, které by obohatily lokální diverzitu se zatím objevují minimálně. V roce 2016 to jsou např. druhy violka psí a vítod obecný.
 • Srovnáme-li průměrné počty druhů mezi kontrolními plochami, které jsou ponechány ladem, nebo obhospodařovány pouze sečením, ukazuje se z dosavadních výsledků, že na všech plochách s některým ze čtyř dalších typů zásahů dochází k velmi pozvolnému zvyšování počtu druhů.

3) Monitoring hmyzu

 • Monitoring denních motýlů proběhl v roce 2016 opakovaně na plochách, kde proběhl v roce 2014 a nově na 6 segmentech proběhl průzkum nočních motýlů.
 • Celkem bylo v roce 2016 zjištěno 57 druhů denních motýlů a vřetenušek (10 druhů je chráněno vyhláškou či vedeno na červeném seznamu bezobratlých ČR). Celkem bylo pozorováno 3618 jedinců motýlů.
 • Z nočních motýlů bylo zjištěno 255 druhů vybraných čeledí. Na některých zkoumaných plochách byla zjištěna přítomnost ohrožených a pro CHKO Beskydy prioritních druhů vázaných buď na pastvu či na přirozeně řídké trávníky (Lemonia taraxaci, Ch. cuprea, C. scoriacea a další).
 • V porovnání mezi léty 2014 a 2016 zatím lze konstatovat, že rostou počty druhů a jedinců především na lokalitách ve středních a nižších polohách. Setrvalý stav panuje na hřebeni Radhoště, kde se mírně zvýšily počty druhů a jedniců jen na plochách s ponechanými neposečenými plochami s nektaronosnými rostlinami.

Výsledky 2017

1) Trvalé monitorovací botanické plochy (TMP)

 • Bylo sledováno 24 trvalých botanických monitorovacích ploch.
 • Zápisy vegetace byly provedeny ve fenologicky srovnatelném období s předchozími roky.
 • Na monitorovacích plochách bylo v roce 2017 zaznamenáno celkem 68 druhů. Počet druhů a druhová diverzita se meziročně výrazně nemění. Druhové spektrum porostů je velmi stabilní a zatím nedochází k obohacování o nové druhy.

2) Monitoring biotopů

 • Tento monitoring nebyl v roce 2017 v souladu s plánem projektu provden.

3) Monitoring hmyzu

 • V roce 2017 bylo sledováno 26 lokalit z hlediska diverzity společenstva denních motýlů. Jednalo se o plochy, kde byl stejný monitoring provedený v roce 2015. Byla vypracována souhrnná zpráva.
 • V tomto roce bylo pozorováno 4305 jedinců patřících do 76 druhů denních motýlů, vřetenušek a přes den aktivujících přástevníků.
 • V souhrnné zprávě jsou lokality rozděleny do skupin podle velikosti motýlího společenstva a jednotlivé lokality jsou potom zhodnoceny z hlediska výskytu jednotlivých druhů a je navržena jejich optimální péče.
 • Na mnohých plochách byl potvrzen nebo nově zjištěn nález druhů vzácných v rámci CHKO Beskydy (Hesperia comma, Argynnis niobe, Melitaea cinxia, Zygaena brizae).

Výsledky 2018

1) Trvalé monitorovací botanické plochy (TMP)

 • Bylo sledováno 24 trvalých botanických monitorovacích ploch.
 • Zápisy vegetace byly provedeny ve fenologicky srovnatelném období s předchozími roky.
 • Na monitorovacích plochách bylo v roce 2018 zaznamenáno celkem 65 druhů. Druhové spektrum porostů je velmi stabilní a zatím nedochází k obohacování o nové druhy.
 • Porosty smilkových trávníků vykazují velkou míru rezistence. Největší odezvu mají managementové zásahy ve struktuře porostů.
 • Počet druhů a druhová diverzita se vlivem různých kombinací zásahu dosud mění jen minimálně, a především u druhově bohatších porostů. Druhové složení sledovaných porostů je značně homogenní a stabilní. Výraznější dopad na vegetaci bude patrně vyžadovat delší čas aplikace zásahů.

2) Monitoring biotopů

 • Monitoring biotopů proběhl na všech plochách s managementovými opatřeními opakovaně (předchozí proběhl v roce 2014).
 • V roce 2018 v době od 1. června do 15. července bylo v terénu opakovaně vymezeno 69 transektů (resp. 77 včetně nových lokalit) o délce 30 m a šíři 1 m.
 • Na monitorovaných plochách bylo celkem zaznamenáno 18 specifických druhů z celkem 25 v Beskydech rostoucích. To je vcelku uspokojivý výsledek vzhledem k tomu, že mnoho lokalit bylo do projektu zařazeno v silně degradovaném stavu.
 • Z výsledků můžeme sledovat změnu průměrného počtu všech druhů, druhů biotopu T2.3B i specifických druhů T2.3B.
 • V průměru bylo na transektu v roce 2014 zapsáno 11,3 všech druhů, 10,5 druhů smilkových trávníků a pouze 4 druhy specifické pro T2.3B.  V roce 2018 pak došlo k velmi mírnému nárůstu druhů všech na 12,9, smilkových na 12,8 a specifických na 5.
 • U specifických druhů je progres vcelku uspokojivý a roste např. u druhů Veronica officinalis, Hieracium lachenalii, Thymus pulegioides nebo Carlina acaulis.
 • Z druhů typických (bazálních) pro smilkové trávníky bylo v rámci monitoringu potvrzeno 12 taxonů z celkových 13, které se v Beskydech vyskytují. Jedná se tedy o druhy běžné, víceméně zastoupené ve většině smilkových porostů.
 • Lokality zařazené do projektu reagovaly na management z větší části pozitivně a došlo alespoň krátkodobě ke zvýšení diverzity společenstva T2.3B.
 • Péče během projektu zatím pozastavila sukcesní pochody na neudržovaných plochách a mírným způsobem se podařilo zvýšit diverzitu smilkových trávníků.

3) Monitoring hmyzu

 • V roce 2018 bylo sledováno 24 lokalit z hlediska diverzity společenstva denních motýlů. Jednalo se o plochy, kde byl stejný monitoring provedený v roce 2014 a 2016.
 • Celkem bylo nalezeno 63 druhů denních motýlů a vřetenušek ve 3 268 jedincích. Nalezeno bylo 19 druhů ohrožených (dle červeného seznamu), což je téměř 1/3 všech zjištěných druhů. Další 3 druhy jsou chráněny zákonem.
 • V roce 2018 došlo ve srovnání s rokem 2014 mnohdy až k razantnímu zlepšení populací druhů motýlů na managovaných plochách.
 • Na některých plochách byla zjištěna přítomnost chráněných a pro CHKO Beskydy prioritních druhů vázaných buď na pastvu či na přirozeně řídké trávníky (Phengaris arion, Hesperia comma, Argynnis niobe, Melitaea cinxia a další).
 • V letech 2014 až 2018 bylo v rámci projektu zkoumáno celkem 50 lokalit v EVL Beskydy.
 • Zatímco na několika nejvýše položených plochách (Radhošť) přibyl proporčně velký počet druhů (na některé ploše až o 60 %), tak z hlediska celkové velikosti společenstva (počtu druhů) se stále jedná o malá až velmi malá společenstva. Naproti tomu na plochách ve středních nadmořských výškách (Kamenné) došlo k významnému nárůstu počtu druhů tak, že se celkové velikosti společenstva přiblížily k hodnotám známým z nejzachovalejších ploch na Horním Vsacku.
 • Reakce celých společenstev motýlů na prováděné managementy byla velmi pozitivní na kombinované managementy (kosení-brány; brány-kosení-pastva; kosení-brány-mulč). Menší až žádná byla odezva na jednoduché managementy (pouze pastva; pouze kosení). Výsledkem je jednoznačné sdělení, že je nutno plánované managementy vždy kombinovat a neprovádět unifikované managementy i na malých plochách.
 • Detailnější pohled na reakci společenstev motýlů, a sice proporční přírůstek chráněných a ohrožených druhů, ukazuje, že velmi pozitivní byly reakce na kombinované managementy (brány-kosení-pastva) a pozitivní i na pouhou pastvu, ale absence pastvy nepodpoří chráněné a ohrožené druhy. Kombinované managementy bez aplikace pastvy tak podporují spíše běžné luční druhy motýlů. Menší až žádná či dokonce negativní byla odezva na jednoduché managementy (pouze kosení/traktor).
 • Výsledkem je jednoznačné sdělení, že je nutno plánované managementy vždy kombinovat s pastvou a neprovádět unifikované managementy i na malých plochách.

Výsledky 2019

 • V tomto roce již akce v souladu s plánem projektu neprobíhala.

Akce D2 – Monitoring socio-ekonomických dopadů projektu

V posledním roce bude provedena studie socio-ekonomických dopadů projektu. Ta bude vycházet z výsledků realizovaného projektu. Bude se v podstatě jednat o shrnutí dopadů projektu na místní obyvatelstvo a ekosystémy.

Výsledky 2014 – 2017

 • Tato akce prozatím nebyla v souladu s plánem projektu zahájena.

Výsledky 2018

 • Byl zahájen sběr relevantních dat.

Výsledky 2019

 • Byla vypracována Studie socio-ekonomických dopadů projektu.
 • Pozornost byla soustředěna jak na aktivity, kde byla přímá práce s vlastníky pozemků s biotopem T2.3B, tak na výstupy a aktivity, kde se pracovalo se širokou „anonymní“ veřejností.
 • Socio-ekonomické parametry byly rozděleny do tří kategorií: sociální, ekonomické, biologické.
 • Parametrem s největším dopadem v sociální kategorii je Informovanost o významu prioritního biotopu, kde je dopad a ovlivnění až v řádech desítek tisíc čtenářů a účastníků.
 • Z ekonomických parametrů měl jednoznačně největší dosah parametr Zlepšení podmínek pro turistiku, který se týkal až 1 800 000 turistů. Velký lokální význam ale měl i parametr Nabídka pracovních míst pro skupinu hůře uplatnitelných (znevýhodněných) osob, kdy v rámci projektu došlo k zaměstnání znevýhodněných osob patřících do skupiny osob s nízkou kvalifikací, osoby se zdravotním postižením, absolventi, mladí do 24 let, osoby po skončené rodičovské dovolené.
 • Z biologických parametrů má největší dosah parametr Dopad na péči o přírodu prostřednictvím plánu péče o T2.3B a jeho vstupu do plánu péče o CHKO Beskydy, kde může být ovlivněna následná péče o všechny segmenty biotopu T2.3B na území CHKO Beskydy (525 segmentů, 273,9 ha) a také parametr Ohrožené druhy rostlin a živočichů – cílená podpora, kde zadáním nálezů do NDOP může dojít k pozitivnímu ovlivnění populací významných druhů rostlin a živočichů.