Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – F

Akce F

Řízení projektu a sledování postupu projektu

Akce F1 – Řízení projektu

Řízení projektu budou zajišťovat čtyři osoby: projektový manažer, vědecký koordinátor, hlavní asistent u partnera a ekonomický manažer. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt menšího rozsahu, který není příliš složitý na řízení, není počítáno ani u jednoho z těchto pracovníků s celým pracovním úvazkem. Průběh projektu bude monitorován na pravidelných schůzkách výše uvedeného projektového týmu, schůzky budou probíhat v Rožnově pod Radhoštěm.

Výsledky 2014

 • V lednu byla jmenována manažerka projektu a vědecký koordinátor. Ekonomický manažer je externím spolupracovníkem a asistentka u partnera MŽP byla jmenována v průběhu roku.
 • Barbora Krupová – manažerka projektu

Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, zaměření na ochranu životního prostředí, specializace ochrana přírody. V ČSOP Salamandr pracuje od roku 2006. Podílela se na přípravě a později na řízení na pozici vědecké koordinátorky v projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (LIFE06 NAT/CZ/000121).

 • Jiří Ohryzek – vědecký koordinátor

Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, zaměření systematická biologie (botanický směr). Vědecký koordinátor má dlouholeté zkušenosti s mapováním biotopů soustavy Natura 2000. V rámci působení na AOPK ČR má také zkušenosti s přípravou plánů péče o maloplošná chráněná území, botanickými průzkumy, zoologickými průzkumy a posuzováním stavu vegetace.

 • Martin Krupa – ekonomický manažer

Má vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie a dlouholeté zkušenosti s finančním řízením z komerční i neziskové sféry. Podílel se na přípravě a na finančním řízení projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (LIFE06 NAT/CZ/000121) a Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTSII Moravskoslezsko (LIFE08 INF/CZ/443).

 • Markéta Konečná – asistentka u partnera MŽP 2014 – 2017

Má vysokoškolské vzdělání a zkušenosti s podobnými projekty, síťováním a sledováním postupu projektů.

 • Projektový tým se ve výše uvedeném složení doplněný o předsedu ČSOP Salamandr a vedoucího Správy CHKO Beskydy sešel v roce 2014 čtyřikrát.
 • Terénní práce vykonávalo sedm zaměstnanců ČSOP Salamandr, vedoucí terénních prací a asistent vedoucího.
 • Spolupracujeme také se dvěma externími odborníky (botanika, hmyz).
 • Akce nebyla ukončena a bude pokračovat v roce 2015.

Výsledky 2015

 • Obsazení jednotlivých pozic v projektu zůstalo stejné.
 • Projektový tým se ve výše uvedeném složení doplněný o předsedu ČSOP Salamandr a vedoucího Správy CHKO Beskydy sešel v roce 2015 čtyřikrát.
 • Terénní práce vykonávalo sedm zaměstnanců ČSOP Salamandr, vedoucí terénních prací a asistent vedoucího.
 • Spolupracujeme také se dvěma externími odborníky (botanika, hmyz).

Výsledky 2016

 • Na řízení projektu se podíleli 4 členové projektového týmu: manažerka, vědecký koordinátor, ekonomický manažer a asistentka u partnera. Obsazení všech pozic zůstalo v popisovaném období stejné. Projektový tým se za reportované období sešel 3 x.
 • Managementová opatření provádělo v terénu celkem 9 zaměstnanců, z toho jeden vedoucí terénních prací a jeden asistent vedoucího terénních prací. Na pozici vedoucího terénních prací a jeho asistenta nedošlo k žádným personálním změnám. U řadových zaměstnanů je meziroční fluktuace vyšší.

Výsledky 2017

 • Na řízení projektu se podíleli 4 členové projektového týmu: manažerka, vědecký koordinátor, ekonomický manažer a asistentka u partnera (část roku – do 3/2017). Obsazení všech pozic zůstalo v popisovaném období stejné. Projektový tým se za reportované období sešel 3 x.
 • Managementová opatření provádělo v terénu celkem 5 stálých zaměstnanců a 1-4 brigádníci. Obsazení pozice vedoucího terénních prací zůstalo stejné. Asistent vedoucího terénních prací v průběhu roku změnil zaměstnavatele.

Výsledky 2018

 • Na řízení projektu se podíleli 3 členové projektového týmu: manažerka, vědecký koordinátor, ekonomický manažer. Obsazení pozic zůstalo v popisovaném období stejné. Projektový tým se za reportované období sešel 3 x.
 • Managementová opatření provádělo v terénu v průměru 7 zaměstnanců. Obsazení pozice vedoucího terénních prací zůstalo stejné a obsazení pozice asistent vedoucího terénních prací bylo stejné jako v roce 2016.

Výsledky 2019

 • Na řízení projektu se podíleli 4 členové projektového týmu: manažerka, vědecký koordinátor, ekonomický manažer a asistentka u partnera (MŽP). Obsazení pozic vyjma asistentky u partnera zůstalo v popisovaném období stejné. Projektový tým se za reportované období sešel 2 x.

Akce F2 – Audit projektu

Auditor ověří shodu s národními předpisy, účetními pravidly a osvědčí, že vynaložené náklady jsou v souladu s dohodou o grantu. Auditor rovněž zkontroluje zdroje financování projektu a zejména to, zda projekt není spolufinancován jiným finančním nástrojem Společenství. Audit bude probíhat průběžně na konci každého projektového roku.

Výsledky 2014

 • Byla s auditorem uzavřena smlouva o auditu projektu.
 • Akce nebyla ukončena a bude pokračovat v roce 2015.

Výsledky 2015

 • Byl proveden audit projektu za rok 2014 a připraveny podklady pro předání k auditu za rok 2015.

Výsledky 2016

 • Byl proveden audit za rok 2015 a připravovány podklady k auditu za rok 2016.

Výsledky 2017

 • Byl proveden audit za rok 2016 a připravovány podklady k auditu za rok 2017.

Výsledky 2018

 • Byl proveden audit za rok 2017.

Výsledky 2019

 • Byl proveden audit za rok 2018 a závěrečný audit projektu.

Akce F3 – Plán ochrany (After Life)

Plán ochrany bude zahrnovat opatření vedoucí k šíření výsledků projektu na další území a také k udržení dosavadních výstupů. Plán bude v tištěné a elektronické podobě.

Výsledky 2014- 2018

 • Tato akce nebyla v souladu s plánem projektu zahájena.

Výsledky 2019

 • Byl vypracován After Life plán (english), který popisuje postup udržení výsledků projektu na projektových plochách. Součástí plánu je popis prostředků k aktivnímu šíření výsledků projektu na další území.
 • Na konci roku 2018 a na začátku roku 2019 byly uzavírány s majiteli pozemků nové pachtovní smlouvy. Na projektové plochy jsme uzavřeli celkem 19 nových pachtovních smluv. S majiteli (institucemi), které nám nemohou pozemky propachtovat, byl uzavřen písemný souhlas. Celkem byly uzavřeny 3 písemné souhlasy.
 • Na péči se v následujících letech bude podílet zejména ČSOP Salamandr, AOPK ČR, r.p. Správa CHKO Beskydy, místní zemědělci a vlastníci.
 • Péče bude financována ze Státního fondu Životní prostředí prostřednictvím projektu podpořeného v Operačním programu životní prostředí, z projektu LIFE Ze života hmyzu (LIFE16 NAT/CZ/000731), z prostředků AOPK ČR, ze zemědělských dotací, vlastními náklady majitelů a prostřednictvím projektů zejména z prostředků firemního dárcovství.

Akce F4 – Propojení s jinými projekty

Projekt bude čerpat informace a zkušenosti z obdobných projektů financovaných prostřednictvím programu LIFE, které v současnosti běží v České republice, tzn. především z krkonošského projektu LIFE11 NAT/CZ/000490. A také z některých aktuálních zahraničních projektů.

Výsledky 2014

 • V rámci této akce byl proveden průzkum a seznam všech LIFE projektů týkajících se smilkových trávníků, jejichž poznatky by bylo možné využít.
 • Celkem bylo vytipováno 14 obdobných projektů.
 • Podle očekávání byla navázána spolupráce s českým projektem LIFE 11 NAT/CZ/000490 realizovaným Správou Krkonošského národního parku. Návštěva proběhla ve dnech 9. a 10. října 2014 při příležitosti pořádání tematického workshopu Louky v naději.
 • Rovněž došlo k navázání kontaktu s řešiteli projektu LIFE12 NAT/PL/81. Zprostředkovatelem kontaktu byli zástupci Správy CHKO Beskydy.

Výsledky 2015

 • Byly osloveny vybrané projekty LIFE s podobnou tématikou a s nabídkou sdílení výsledků. Řešitelé těchto projektů byli pozváni k účasti na závěrečné konferenci.
 • Byla vypracována rešerše publikací LIFE and land stewardship a Long-term impact and sustainability of LIFE Nature.

Výsledky 2016

 • Zúčastnili jsme se konference Lounské středohoří – krajina stepí, která se konala 20. – 21.4. 2016 v Litoměřicích.
 • Projekt byl prezentován dne 27. 4. 2016 v prostorách Fora Karlín na workshopu věnovaném projektům LIFE v rámci veletrhu neziskových organizací NGO Market.
 • Projektový tým navštívil ve dnech 13.-15. 7. 2016 projektové území LIFE Corcontica (LIFE11 NAT/CZ/490).
 • Na základě pozvání ze strany Particip GmbH se projektová asistentka účastnila dne 13. a 14. prosince 2016 workshopu věnovaném financování NATURA 2000 ve vztahu k EU fondům a programu LIFE ve Skopje.

Výsledky 2017

 • Potvrdili jsme podporu připravovanému slovenskému projektu (LIFE Bioclimatic park).
 • Průběžně probíhala operativní výměna informací s projektem LIFE Corcontica.
 • Proběhla analýza diseminačních výstupů a dopadů obdobně laděných LIFE projektů. Cílem bylo získat inspiraci a vybrat,  možné indikátory přímých a nepřímých, zejména socio-ekonomických dopadů.
 • Proběhla analýza nově schválených projektů LIFE zaměřených na ochranu smilkových trávníků s cílem zjistit shodu a možnosti přenositelnosti projektového know-how dál.

Výsledky 2018

 • Průběžně probíhala operativní výměna informací s projektem LIFE Corcontica.

Výsledky 2019

 • Ve dnech 13– 14/ 6/2019 navštívili náš projekt kolegové ze Slovinska (LIFE to Grasslands, LIFE14 NAT/SI/000005) a z Belgie (LIFE Nardus, LIFE15 NAT/BE/000774). První den proběhlo seznámení a prezentace jednotlivých projektů a odpoledne jsme navštívili projektové lokality blízko Rožnova. Druhý den jsme strávili celý v terénu na projektových plochách. Velmi inspirativní bylo komplexní řešení péče o louky ve Slovinsku a zejména způsob vyhodnocování péče samotnými hospodáři. Na belgickém projektu byl velmi zajímavý způsob „vytváření“ cenné přírody v kulturní krajině za pomoc těžké mechanizace.
 • Průběžně probíhala operativní výměna informací s projektem LIFE Corcontica.