Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy

Ikona Louky Louky

Druhově bohaté smilkové trávníky jsou jedním z předmětů ochrany v EVL Beskydy. Vyskytují se v horských oblastech na živinami chudých půdách a často na nich vlastníci přestávají hospodařit.

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy

LIFE12 NAT/CZ/000629

Druhově bohaté smilkové trávníky jsou jedním z předmětů ochrany v Evropsky významné lokalitě (EVL) Beskydy. Vzhledem k tomu, že se tato prioritní stanoviště typicky vyskytují v horských oblastech na živinami chudých půdách, bývají mezi prvními pozemky, na kterých vlastníci přestávají hospodařit. Projekt je zaměřen nejen na revizi stavu těchto biotopů, ale především na hledání a provádění nejvhodnější péče. Nezanedbatelnou součástí projektu je komunikace s majiteli pozemků a snaha o jejich zapojení do péče o horské pastviny. Prostřednictvím provádění kombinace různých zásahů dojde ke zlepšení stavu často opuštěných a degradovaných lokalit.

Opuštěné pastviny a louky většinou čeká postupná přeměna v les a tím ztrácí naše příroda další cenné poklady v podobě vzácných druhů rostlin a na ně vázaných živočichů. Jako nejvhodnější péče se jeví pastva, která však v často opuštěných horských oblastech není ekonomicky efektivní a pro majitele trvale udržitelná. Hledání nejvhodnější náhradní péče o smilkové trávníky prostřednictvím kombinace různých zásahů se v této situaci jeví jako nutná.

English version

Cíle projektu

 • Zlepšení stavu 45 ha smilkových trávníků.
 • Stanovení nejvhodnější náhradní péče o cenné lokality se smilkovými trávníky.
 • Vytvoření plánu péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy.
 • Informování většiny vlastníků pozemků se smilkovými trávníky v projektovém území o ohrožení a důležitosti péče o tato stanoviště.
 • Zapojení vlastníků pozemků se smilkovými trávníky do provádění péče.
 • Informování veřejnosti o důležitosti a ohrožení pastvinných porostů v Beskydech.

Lokalizace projektu

EVL Beskydy – Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Období realizace

Leden 2014 – prosinec 2019

Aktivity

 • Péče o vybrané lokality s cennými smilkovými trávníky vedoucí ke zlepšení stavu stanovišť. Opakovaně se budou provádět kombinace různých zásahů, jako je výřez náletových dřevin, seč, pastva, kosení nedopasků, mulčování, bránování. Nedílnou součástí je monitoring – sledování dopadů provedených opatření.
 • Spolupráce s vlastníky pozemků s cennými smilkovými trávníky. Vyhledání a oslovení vlastníků pozemků se smilkovými trávníky. Snaha o jejich zapojení do projektu nebo získání souhlasu k provádění péče na jejich pozemku.
 • Šíření informací o problematice smilkových trávníků. V projektovém území bude probíhat informační kampaň za využití plakátů, brožur, seminářů, exkurzí a dalších nástrojů. Do problematiky budou vtaženy také děti základních škol prostřednictvím přednášek, soutěže a exkurzí.
 • Předávání zkušeností s péčí o tyto lokality. Výsledky monitoringu budou zapracovány do plánu péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy. Zkušenosti s prováděnými zásahy budou předány na závěrečné konferenci a publikovány v odborném článku.

Spolupráce

Partnerem projektu je Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR) a spolupracujícím subjektem je Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR).

Financování

 • Celkové náklady projektu: 607.879 EUR
 • Dotace Evropské unie prostřednictvím programu LIFE: 455.544 EUR
 • Spolufinancování Ministerstva životního prostředí: 99.336 EUR
 • Spolufinancovaní ČSOP Salamandr: 52.999 EUR (v tom dar od společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. – pivovar Radegast: 10.000 EUR)

Výsledky

Fotogalerie

Dokumenty

Koordinátor projektu

Barbora Krupová

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Stručný přehled

- období realizace: 2014-2019
- kosení a pastva na 45 ha luk
- plán péče o smilkové trávníky
- informace pro veřejnost

Podobné aktivity

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu