Ze života hmyzu

Ikona Louky Louky

Ze života hmyzu je přeshraniční projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který je na české straně realizován na území CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy.

Ze života hmyzu


LIFE16 NAT/CZ/000731

Celý název: Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR)

Ze života hmyzu je přeshraniční projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který je na české straně realizován na území CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy a na slovenské straně se jedná o oblast Holubyho kopanic v CHKO Biele Karpaty. Jedním z partnerů projektu na české straně je i ČSOP Salamandr.

V důsledku změny hospodaření v krajině dochází k výraznému úbytku hmyzu, a to zejména intenzifikací zemědělství a ústupem od tradičního hospodaření v krajině – ručního kosení a pastvy, a to jak na loukách, tak i na okrajích lesů. Úbytek těchto různorodě kosených a spásaných luk nebo prosvětlených lesů či tzv. výmladkových lesů a pařezin má na svědomí, že se z mnoha dříve běžných druhů hmyzu staly druhy vzácné a některé dokonce úplně vyhynuly. Nedostatečné nebo dokonce žádné hospodaření na loukách způsobuje jejich zarůstání křovinami a náletem dřevin a louky se stávají pro hmyz nejen neobyvatelným a hladovým územím, ale postupně dokonce začínají představovat neprostupnou překážku v pohybu z louky na louku.

Přečtěte si víc o projektu na stránkách AOPK ČR.

Úloha ČSOP Salamandr

Zaměřili jsme se na podporu modráska černoskvrnného v údolí Vsetínské Bečvy v jižní části EVL Beskydy. Jedná se o poslední oblast s jeho ucelenějším výskytem. Díky projektu bude udržováno celkem 15 ha luk s výskytem nebo potenciálem výskytu modráska černoskvrnného. Vybrané louky budou mít různou kvalitu – přibližně polovina bude zachovalejších, druhá polovina dlouhodobě zarůstajících. Rozdílné kvalitě bude přizpůsobena i péče. Na zachovalejších lokalitách budeme pást stádem asi 30 kusů ovcí valašek. Na zarostlých loukách bude nejdřív proveden výřez křoví a úklid staré biomasy a teprve potom se budou pást stádem ovcí. V polovině projektu budou všechny louky pokoseny, aby došlo k omezení zmlazujícího náletu. V případě potřeby bude pro další zlepšení kvality pastvin provedena dosadba živných rostlin – mateřídoušky a dobromysli.

Po celou dobu realizace projektu bude probíhat i monitoring modráska černoskvrnného, který zkontroluje jeho aktuální výskyt na známých lokalitách, ale také na lokalitách potenciálních, vytipovaných a bude zaměřený taky na výskyt a hustoru výskytu mravenců rodu Myrmica, kteří hrají v životním cyklu modráska klíčovou roli.

Aktivity ČSOP Salamandr

 • Revize druhu a jeho stanovišť – návrh nových lokalit.
 • Jednání s vlastníky pozemků.
 • Údržba celkem 15ha lokalit s výskytem nebo potenciálem výskytu modráska černoskvrnného, a to alespoň na 10 místech v 5 bočních údolích, čímž budou zajištěna refugia druhu.
 • Výřezy náletu, úklid biomasy.
 • Pastva ovcí (stádo cca 30 ks).
 • Kosení a úklid v polovině projektu.
 • Dosadba živných rostlin, případně eliminace nežádoucí třtiny křovištní.
 • Informovanost veřejnosti – Zpravodaj Beskydy (každoročně 1 číslo).
 • Monitoring druhu – výzkum modráska černoskvrnného i mravenců rodu Myrmica.

Celkové cíle projektu

Cílem projektu je zachování vybraných druhů hmyzu chráněných v rámci soustavy Natura 2000 a zlepšení stavu jejich populací skrze obnovu jejich biotopů v přeshraničním území (ČR-SK) Západních Karpat. Propojení jednotlivých populací na obou stranách státní hranice.

Zajištění informovanosti a osvěty široké veřejnosti, spolupráce s vlastníky pozemků a jinými účastníky.

Lokalizace projektu

Česká republika

 • CHKO Beskydy – Zlínský kraj
 • CHKO Bílé Karpaty – Zlínský kraj, Jihomoravský kraj

Slovenská republika

 • CHKO Biele Karpaty (Holubyho kopanice) – Trenčiansky kraj

Spolupráce

Koordinujícím příjemcem projektu je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (ředitelství Praha, regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy) a přidruženými příjemci – partnery jsou Bratislavské regionálne ochranárske sdruženie (BROZ), ZO ČSOP Bílé Karpaty, ČSOP Salamandr, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Infinity – progress z.s.

Období realizace

červenec 2017 – prosinec 2022

Financování

 • Celkový rozpočet projektu 4 222 005 €
 • Rozpočet části Salamandr 235 287 €, v tom příspěvek EU 141 173 €, spolufinancování MŽP 54 059 €, spolufinancování Salamandr 39 975 € (v tom 25 000 € Nadace ČEZ, 2 000 € Vitesco Technologies CR a 1 000 € drobní dárci).

Realizováno s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE.

Koordinátor projektu

Ing. Vojtěch Bajer

Ke stažení

Tuto aktivitu sponzorují

Sponzor

Stručný přehled

- období realizace: 2017-2022
- údržba 15ha lokalit s výskytem modráska (pastva ovcí, kosení, výřezy náletů)
- jednání s vlastníky pozemků
- monitoring modráska černoskvrnného a mravenců rodu Myrmica.

Podobné aktivity

Ikona Louky Beskydy pro motýly

Tři různé projekty podpořené z Operačního programu životní prostředí zahrnují různé modely péče o louky a mokřady v Beskydech.

Podpořte nás

Dobré srdce?
Kupte si něco v našem e-shopu

Podpora

Pracovní tým?
Staňte se dobrovolníky Zodpovědná firma?
Sponzorujte naši práci pro krajinu