Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – E

Akce E

Veřejné povědomí a šíření výsledků

Akce E1 – Značení projektového území

Projektové území bude označeno 20 tabulemi s informacemi o projektu a o řešené problematice. Tyto tabule budou umisťovány na turisticky exponovaná místa v projektovém území u jednotlivých lokalit, kde bude prováděn management. Na všech tabulích budou umístěny QR kódy s odkazem na projektové podstránky. Dále bude v území nainstalováno 10 doplňkových tabulek, které budou obsahovat konkrétnější informace o dané lokalitě. Ty budou sloužit k soutěži pro širokou veřejnost. Doplňkové tabulky budou v terénu umístěny na stejných místech jako informační tabule.

Výsledky 2014

 • V rámci této akce byly navrženy, vyrobeny a instalovány informační tabule o projektu do terénu. Informační tabule byly navrženy tak, aby byly zajímavé a velikost byla zvolena tak, aby tabule obsahovala všechny potřebné informace o projektu. Pro zájemce je zde QR kód s odkazem na webové podstránky o projektu. Zájemci zde najdou i data o financování projektu a další podrobnosti o projektu. Tabulí bylo vyrobeno a instalováno celkem 20 ks.
 • Doplňkové tabulky budou instalovány v roce 2015.

Výsledky 2015

 • Vyrobili a umístili jsme deset doplňkových tabulek, které jsme dali pod polovinu informačních tabulek. Na doplňkové tabulky jsme hledali zajímavosti z historie a botaniky. Každá tabulka je jiná a obsahuje unikátní informaci potřebnou k soutěži pro návštěvníky lokalit (E4).

Výsledky 2016

 • V roce 2016 jsme provedli revizi všech tabulí (20 ks) a doplňkových tabulek (10 ks). Chybějící tabule a tabulky jsme doplnili.

Výsledky 2017

 • V roce 2017 jsme provedli revizi všech tabulí (20 ks) a doplňkových tabulek (10 ks). Chybějící tabule a tabulky jsme doplnili.

Výsledky 2018 – 2019

 • V letech 2018 a 2019 jsme provedli revizi všech tabulí (20 ks) a doplňkových tabulek (10 ks).

Akce E2 – Informační kampaň

Informační kampaň bude probíhat v celém projektovém území. Jejím cílem bude informování široké veřejnosti a zvláště vlastníků pozemků.

Akce zahrnuje:

 • plakátovou kampaň – postupně bude vydáno 6 typů plakátů zpracovávajících problematiku smilkových trávníků
 • publikace článků v místních zpravodajích (celkem 5 článků)
 • dvě minibrožury zaměřené na problematiku smilkových trávníků
 • seminář pro místní zemědělce a majitele pozemků
 • Zpravodaj CHKO Beskydy (celkem 5 čísel)
 • webové podstránky o projektu

Výsledky 2014

 • Webové podstránky byly vytvořeny a spuštěny 17. 1. 2014 a jsou průběžně doplňovány.
 • Byl vydán a distribuován plakát „Borůvky budou“, který reagoval na aktuální dění na Radhošťském hřebeni. Vydání plakátu bylo doprovázeno rozesláním článku, který vysvětloval nutnost zásahů na Radhošti, do místních zpravodajů.
 • Zpravodaj CHKO Beskydy s tématikou luk a pastvin byl vydán na konci roku.
 • Akce nebyla ukončena a bude pokračovat v roce 2015.

Výsledky 2015

 • Vytvořili jsme pět plakátů a jeden byl uvolněn do oběhu.

Výsledky 2016

 • Proběhla každoroční aktualizace webových podstránek o projektu.
 • Provedli jsme distribuci brožury pro širokou veřejnost (Průvodce po drátěných loukách).
 • Vydali jsme minibrožuru pro majitele pozemků (Smilujte se nad smilkou).
 • Vydali jsme Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2016.
 • Byl distribuován další plakát (Jak zhodnotit hospodářskou louku) ze série vytvořené v roce 2015.
 • Byl napsán článek Jak se daří vypásat Beskydy bez ovcí, který byl rozeslán do redakcí místních zpravodajů.

Výsledky 2017

 • Proběhla každoroční aktualizace webových podstránek o projektu.
 • Provedli jsme distribuci plakátu – třetího ze série – Jak naložit se zahradou.
 • Distribuovali jsme minibrožuru pro majitele pozemků – Smilujte se nad smilkou.
 • Napsali jsme články o smilkových loukách v různých obcích a rozeslali je do příslušných místních Zpravodajů.
 • Vydali jsme Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2017.

Výsledky 2018

 • Proběhla každoroční aktualizace webových podstránek o projektu.
 • Provedli jsme distribuci plakátu – čtvrtého ze série – Jak naložit s horskou loukou.
 • Napsali jsme článek o motýlech na smilkových loukách  a rozeslali je do příslušných místních Zpravodajů.
 • Vydali jsme Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2018.

Výsledky 2019

 • Proběhla každoroční aktualizace webových podstránek o projektu.
 • Provedli jsme distribuci plakátu – pátého ze série – Jak naložit s pastvinami.
 • Dne 14/2/2019 byl uspořádán seminář pro místní hospodáře. Z důvodu oslovení většího množství potenciálních návštěvníků, a také z důvodu propojení dvou LIFE projektů, kterým se částečně překrývají projektová území, jsme uspořádali seminář spolu s projektem LIFE Ze života hmyzu (LIFE16 NAT/CZ/000731). Místním hospodářům byl prezentován projekt a také zásady péče a naše zkušenosti s péčí. Námi pozvaný entomolog (RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.) prezentoval zásady péče vhodné pro udržení a podpoření populací motýlů jako deštníkových druhů ekosystému a Ing. Martin Krupa vystoupil v diskusi s příspěvkem ohledně financování péče a připomínek k současným titulům zemědělských dotací.

Akce E3 – Program pro školy

Program pro školy je zaměřen na 2. stupeň základních škol v projektovém území. Školám bude nabídnuta spolupráce formou interaktivních přednášek a exkurzí, na které bude navazovat tvorba výstavních panelů a závěrečná soutěž.

Výsledky 2014

 • Celá akce je naplánována na rok 2015.

Výsledky 2015

 • Uspořádali jsme devět přednášek na šesti různých školách a vedli šest exkurzí v terénu. Pro děti jsme uspořádali pět terénních soutěží o trika a dřevěné medaile.

Výsledky 2016

 • V měsíci květnu proběhly 2 přednášky pro 43 žáků na základních školách na téma smilkové trávníky.
 • Na přednášky navazovala exkurze do terénu – na projektové lokality. Celkem proběhly 3 terénní exkurze, kterých se zúčastnilo celkem 49 dětí ze tří základních škol.
 • Místo aktivity putovní panely byla uspořádána fotosoutěž junior, která probíhala paralelně s fotosoutěží Valašská krajina.
 • Uspořádali jsem Junior fotosoutěž jako jednu z kategorií fotosoutěže Valašská krajina.

Výsledky 2017

 • V tomto roce proběhly dvě exkurze dětí na radhošťský hřeben doprovázené odborným výkladem botanika.
 • Uspořádali jsem Junior fotosoutěž jako jednu z kategorií fotosoutěže Valašská krajina.

Výsledky 2018

 • Uspořádali jsem 3. ročník Junior fotosoutěže jako jednu z kategorií fotosoutěže Valašská krajina.

Výsledky 2019

 • V souladu s plánem projektu tato akce již neprobíhala.

Akce E4 – program pro širokou veřejnost

Tato akce je zaměřena na šíření informací o projektu a problematice smilkových trávníků široké veřejnosti. Zahrnuje pořádání fotosoutěže (4x za projekt), soutěž pro návštěvníky projektových lokalit a vydání karetní hry.

Výsledky 2014

 • V souladu s plánem projektu bude celá akce zahájena v roce 2015, kdy by měla být zahájena soutěž a proběhnout první fotosoutěž.

Výsledky 2015

 • V létě odstartovala soutěž pro návštěvníky lokalit. Ta byla doplněna o umístění pěti keší (geocaches).
 • Uspořádali jsme další ročník fotosoutěže Valašská krajina, kde se zúčastnilo 96 autorů s 258 fotkami.

Výsledky 2016

 • Dále pobíhala soutěž pro návštěvníky projektových lokalit.
 • Je udržováno 5 založených geokeší, které v roce 2016 navštívilo 370 lidí.
 • Uspořádali jsme další 15. ročník fotosoutěže Valašská krajina, kde se zúčastnilo 77 autorů s 215 fotkami (včetně juniorské kategorie).

Výsledky 2017

 • Dále pobíhala soutěž pro návštěvníky projektových lokalit.
 • Je udržováno 5 založených geokeší, které od svého založení do 31.12.2017 navštívilo 772 lidí.
 • Uspořádali jsme 16. ročník fotosoutěže Valašská krajina, které se v tomto roce účastnilo 92 autorů celkem s 242 fotkami.
 • Byla vydána karetní hra Líný bača.

Výsledky 2018

 • Dále pobíhala soutěž pro návštěvníky projektových lokalit.
 • Je udržováno 5 založených geokeší, které od svého založení do 31.12.2018 navštívilo 1023 lidí.
 • Uspořádali jsme 17. ročník fotosoutěže Valašská krajina, kterého se v tomto roce účastnilo 69 autorů celkem se 195 fotkami.

Výsledky 2019

 • Do dubna probíhala výstava fotosoutěže Valašská krajina, která byla poté přemístěna na chodby Správy CHKO Beskydy do Rožnova pod Radhoštěm.
 • Dále v souladu s plánem projektu akce již neprobíhala.

Akce E5 – Propagační materiály

Je plánováno vyrobit projektová trika, projektové propisky, kalendáře a tajemné krabičky.

Výsledky 2014

 • V tomto roce byly vyrobeny projektové propisky a projektová trika.
 • Akce není ukončena a v souladu s plánem bude pokračovat v roce 2015.

Výsledky 2015

 • Byly vyrobeny dvouleté kalendáře, které byly distribuovány vlastníkům pozemků spolupracujícím na projektu a účastníkům soutěží.
 • Na konci roku jsme vyrobili Tajemnou krabičku, která bude taky sloužit jako odměna pro účastníky soutěží.

Výsledky 2016

 • Probíhala průběžná distribuce propagačních materiálů.

Výsledky 2017

 • Probíhala průběžná distribuce propagačních materiálů.
 • Byl vydán a distribuován dvouletý stolní kalendář Po nás Beskydy II s komiksem a 42 hádankami, fotkami z projektových lokalit i odjinud z Beskyd.

Výsledky 2018

 • Probíhala průběžná distribuce propagačních materiálů.

Výsledky 2019

 • Probíhala průběžná distribuce propagačních materiálů zejména na dobrovolnických akcích organizace.

Akce E6 – Odborné výstupy

Cílovou skupinou této aktivity je především odborná veřejnost. V rámci této aktivity bude zorganizována závěrečná mezinárodní konference.

Výsledky 2014 – 2018

 • Akce nebyla v souladu s plánem projektu zahájena.

Výsledky 2019

 • V posledním roce projektu byla uspořádána závěrečná konference pro odbornou veřejnost. Na konferenci byl prezentován průběh projektu, obecné výsledky projektu, odborné výsledky monitoringů (botanika a entomologie), problematika a nástrahy následné péče. Aby byl program atraktivnější, pozvali jsme zástupce jiných LIFE projektů, aby prezentovali tyto projekty a inspirovali ostatní účastníky.
 • Byl napsán a publikován článek o výsledcích projektu do celostátního periodika zabývajícího se ochranou přírody – Ochrana přírody.

Akce E7 – Laická zpráva

Laická zpráva bude srozumitelnou a jednoduchou formou shrnovat výsledky projektu. Bude vytištěna formou brožury v českém a anglickém jazyce.

Výsledky 2014- 2018

 • Akce nebyla v souladu s plánem zahájena.

Výsledky 2019

 • Byla vydána „laická zpráva“ projektu Pět let smilkování.
 • Zvolili jsme formu, která dobře plní požadavek informovat širokou veřejnost o výsledcích projektu. Cílovou skupinou, která může být reálně brožurou ovlivněna, jsou zájemci o ochranu přírody, a to jak z řad laické veřejnosti (nadšenci, milovníci přírody), tak i profesionálové pracující v ochraně přírody (městské a krajské úřady, instituce vykonávající státní správu v ochraně přírody). Zvolená forma zároveň umožňuje srozumitelné podání informací také pro přírodu nezaujatému čtenáři.

zpět